Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

Zaktualizowano Program Prosument

Zaktualizowano Program Prosument

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zmianach w zasadach Programu Prosument, dzięki któremu można otrzymać do 40 proc. dofinansowania na zakup instalacji fotowoltaicznej.

Zmienione przez NFOŚiGW zapisy dotyczące programu priorytetowego „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” obowiązywać będą dla nowych naborów prowadzonych dla samorządów, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i banków, jak też dla wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 r. do WFOŚiGW i banku, z którymi NFOŚiGW ma zawarte umowy udostępniania środków. Zmiany wprowadzono wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, jak też z uwagi na nowe regulacje prawne.

Do najważniejszych należą (zgodnie z komunikatem na stronie NFOŚiGW):

  • wyłączenie, w przypadku skorzystania z dofinansowania instalacji z programu,  możliwości korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
  • zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
  • przedłużenie okresu obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, do końca 2016 r.;
  • obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
  • podniesieniu limitu maksymalnego kosztu kwalifikowanego dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz do 500 tys. zł.
  • dla jednostek samorządu terytorialnego – obniżeniu minimalnej kwoty wniosku do 200 tys. zł, dopuszczeniu stowarzyszeń jst i spółek samorządowych (100% udziałów samorządu), uwzględnieniu audytu energetycznego w kosztach kwalifikowanych;
  • dla banków – podniesienie maksymalnej kwoty składanego przez banki wniosku o udzielenie środków do 40 mln zł oraz doprecyzowaniu zapisów dotyczących wynagrodzenia banków wraz z podniesieniem maksymalnej prowizji o 0,5 punktu procentowego;
  • dla WFOŚiGW – rozszerzenie katalogu beneficjentów o samorządy, ich związki, ich stowarzyszenia i spółki samorządowe;
  • zmiany i doprecyzowanie niektórych wymagań technicznych, w szczególności: określeniu wymagań dla inwerterów, uproszczeniu wymagań dla akumulatorów, zapowiedzi podniesienia wymagań dla kotłów na biomasę, przedłużeniu obowiązywania okresów przejściowych dla certyfikacji pomp ciepła, doprecyzowaniu wymagań dla zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, uszczegółowieniu definicji biogazu stosowanego w układach mikrokogeneracyjnych;
  • zmiana części zapisów dotyczących uprawnień do projektowania i montażu instalacji, w tym zapowiedzi wprowadzenia od 01 czerwca 2016 roku obowiązku posiadania przez instalatorów certyfikatów UDT.