Konkurs - Profesjonalny dobór i montaż pomp ciepła - Budotom
Szablon FB 1

Co powiecie na Wakacyjny konkurs z Budotom?

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszym konkursie, w którym możecie wygrać 4 super nagrody!  

Konkurs został przedłużony do dnia 31 sierpnia 2022 r.  

Do zdobycia Vouchery na wakacje z RAINBOW oraz Vouchery do hotelu SPA Dr Ireny Eris!

Jak wziąć udział w konkursie?
1. Podpisz z nami umowę na montaż i dostawę Pompy Ciepła lub Instalacji Fotowoltaicznej w terminie 18.07-31.08.2022 r.
2. Dokończ odpowiedź na pytanie konkursowe a) lub b):
    a) Pompa Ciepła to dla mnie …
    b) Fotowoltaika to dla mnie …
3. Polub profil na FB @budotom
4. Oznacz dwie osoby, którym chcesz polecić kupno Pompy Ciepła lub Fotowoltaiki.

Odpowiedz na pytanie konkursowe pod adresem e-mail konkurs@budotom.pl
lub w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu FB@budotom.

Do wygrania:
✨ 2 x Voucher na wakacje z RAINBOW o wartości 7 500 zł

✨ 2 x Voucher do Hotelu SPA Dr Ireny Eris o wartości 2 000 zł

Konkurs trwa od 18.07.2022 od godziny 12:00 do 31.08.2022 do godziny 23:00.
Wyniki ogłosimy na stronie konkursowej. Powodzenia! 💚

REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą „WAKACYJNY KONKURS z BUDOTOM”.

  

& 1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem i Fundatorem nagród jest Firma Budotom Sp. z o.o., 55-330 Lutynia, ul. Długa 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000914968, NIP: 9131619207, REGON: 364027280 (zwana dalej „Organizatorem i Fundatorem”).
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 18.07.2022r., o godz. 12:00, a kończy się dnia 31.08.2022r. o godz. 23:00 czasu polskiego.   
 4. Konkurs organizowany jest na stronie www https://budotom.pl/konkurs oraz profilu FB @budotom zwane dalej („Stronami Konkursowymi”).
 5. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy wysłać na adres e-mail konkurs@budotom.pl lub udzielić w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu FB @budotom.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: https://budotom.pl/konkurs (zwany dalej „Regulamin konkursu”)

& 2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która: a. Zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie.
  b. Ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  c. Posiada adres do doręczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  d. Posiada publiczne konto (profil) w serwisie FB.
  e. Wykona Zadanie Konkursowe. 
   
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu. 
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe polegające na:
  a. Zakupie od Organizatora i Fundatora Konkursu jednej usługi: Pompy Ciepła lub Fotowoltaiki wraz z montażem.
  b. Dokończeniu odpowiedzi na pytanie konkursowe : b1 lub b2:
  b. 1 Pompa Ciepa to dla mnie …
  lub
  b. 2 Fotowoltaika to dla mnie ….
  c. Polubieniu profilu FB @budotom
  d. Oznaczeniu w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu FB @budotom, co najmniej 2 (słownie: dwóch) osób, którym chciałby polecić ofertę zakupu Pompy Ciepła lub Fotowolatiki.
 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu.  
 7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.  
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  a. nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
  b. działają z fikcyjnego konta/profili w serwisie FB;
  c. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie FB;
  d. naruszają zasady serwisu FB;
  e. użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora i Fundatora Konkursu.
 9. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Organizatora oraz promujących przedsiębiorców i produkty konkurencyjne względem produktów Organizatora, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.
 10. Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania Określonych danych niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie Danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.
 11. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

& 3. Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.  
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne  i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.  
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji: 
  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

& 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła czteroosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 4 (słownie: czterech) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najlepiej.  
 3. Po konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

  a. Pierwsze i drugie miejsce: Wakacje z Rainbow* o wartości 7 500 zł** (słownie: Siedem tysięcy pięćset PLN).
  b. Trzecie i czwarte miejsce: Weekend w Hotelu SPA Irena Eris* o wartości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące PLN).

  * vauchery ważne do 15.04.2023 r.
  ** wartość nagrody po pomniejszeniu o podatek dochodowy


 4. Nagroda, której wartość nie przekracza kwoty 2 000,00 zł jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT). Natomiast w przypadku nagrody, której wartość przekracza kwotę 2000,00 zł wówczas organizator konkursu nalicza, pobiera i odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 08.09.2022 r. 
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców na stronie https://budotom.pl/konkurs najpóźniej dnia 09.09.2022 r. po wcześniejszym uzyskaniu zgody uczestnika na udostępnienie jego danych oraz wizerunku na stronie internetowej.
 7. Lista Zwycięzców będzie wskazywała nazwy profili (kont) na FB @budotom lub dane wysłane na adres e-mail konkurs@budotom.pl
 8. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie FB lub na adres e-mail.
 9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzców Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej, wiadomości na adres e-mail z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.  
 10. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 9 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę. 
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem. 
 12. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody. 
 13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 
 14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.  
 15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.  
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną. 

& 5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny: Budotom Sp. z o.o., ul. Leona Popielskiego 1, 52-019 Wrocław, oraz na adres e-mail konkurs@budotom.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora. 
 3. Zakres danych udostępnianych Organizatorowi na skutek udziału w Konkursie obejmuje:
  a. dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko;
  b. dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail i numer telefonu, adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polski.  
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody. 
 5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu i dalszych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie, wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.  
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs. 
 8. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Polecającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych. 
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres email konkurs@budotom.pl
 11. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.  
 12. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.  
 13. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich.

& 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: WAKACYJNY KONKURS z BUDOTOM na adres e-mail konkurs@budotom.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Konkursu: Budotom Sp. z o.o., ul. Leona Popielskiego 1, 52-019 Wrocław; związanej 
  z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu. 
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje. 
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację na adres podany w piśmie zawierającym reklamację. 
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego. 
 5. Każdy Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl. 

& 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.07.2022 r.  
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanych Zadań Konkursowych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika. 
 4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.  
 5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. 
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator i Fundator Konkursu, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu FB z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.   
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.   
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.  

 

Skontaktuj się